معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی روانشناسی علمی است که به مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان می پردازد. هدف اصلی این رشته بررسی وضعیت انسان در مواجهه با موارد مختلف است که در زندگی پیش می آید.به دلیل ارتباط روانشناسی با موضوعاتی مثل زیست شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و رشته های جدید، این علم در […]